Sunday, March 22, 2015

އިސްލާމްދީނަށް އުޅުމުގެ ނިއުމަތް އެނގޭނީ އެ ނިއުމަތްވެސް ގެންދެވުމުން ނެވެ.

ޗައިނާގައި 15 އަހަރު ނުވާ ކުދިން މިސްކިތް ތަކަށް ދިޔުމާއި ގުރުއާން ކިޔެވުމަކީ މަނާ ކެމެކެވެ. ޗައިނާގައި އިސްލާމީ ދަރި ފަސްކޮޅެއް ވެއެވެ. އެއީ އިސްލާމީ ޙިލާފަތް އުވާލެވުނު އިރު ޗައިނާއާ އެއް އިން ވެގެން އޮތް ބިމުގައި ދިރި އުޅެމުންއައި ތުރުކީ  ދަރިފަސްކޮޅެއްގެ ބަޔެކެވެ. އެބިން ޗައިނާގެ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްފަހު އެބިމުގެ އަހުލުވެރިން ދީނާ ދުރު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތް ތަކެއް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ކުރަމުން ދެއެވެ. މިގޮތުން މުސްލިމުން ގިނައިން އުޅޭ ހިސާބުތަކުގައި ކާފަރުން އާބާދު ކުރުވައެވެ. އަދި ރޯދަހިފުމާއި ބުރުގާ އެޅުން ވެސް ވަނީ މަނާ ކޮށްފައެވެ. ތުނބުޅި ދިގުކޮށްފަ ބެހެއްޓުމަކީވެސް އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިކަންކަން ހުއްޓުވަން މުސްލިމުން އުޅޭ ހިސާބުތަކުގައި ޕޯސްޓަރު ތައް ތަތް ކޮށްފަ ހުރެއެވެ. ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އެއީ ސްކޫލެއް ނުވަތަ ހޮސްޕިޓަލަކަށްވެސް އެމީހުންގެ ސިޔާސަތު ތަކާ ނުގުޅޭގޮތަށް ހެދުން އަޅައިގެން ނުވަދެވޭނެއެވެ.

 

އިސްލާމީ ޙިލާފަތް އުވުމުން އެންމެ ބޮޑު ދުއްތުރާ އުފުލަން ޖެހިފައި މިވަނީ ޗައިނާގަ އުޅޭ މުސްލިމުންނަށެވެ. ޔޫރަޕްގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނަށް ހައްގުތަކެއް މީގެ ކުރީގަ ލިބިފައޮތަސް އެކަންތައްވެސް މިހާރު ނެތިގެން އެދަނީއެވެ. އެގޮތުން ބުރުގާ އެޅުން މުޅި ޔޫރަޕްގައި މިހާރު މަނާ ކުރެވިއްޖެއެވެ. އަދި ޑެންމާކް ގައި ހަލާލް ގޮތުގައި ކަތިލެވޭ ޖަނަވާރުގެ މަސް އެތެރެ ކުރުމާއި ވިއްކުން މަނާ ކުރެވިއްޖެއެވެ. މިހުރިހާ ކަމެއް މިދިމާވީ ހަމަ މަދު ދުވަސް ކޮޅުތަކެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އެކަމަކު މުސްލިމުންނަށް އެކަލާނގެ އަބަދުވެސް މަގެއް ދައްކަވާނެތެވެ. އެގޮތުން ކާފަރުންގެ އަނިޔާތައް އިތުރުވުމާއެކު އެކަލާނގެ އަލުން އިސްލާމީ ޙިލާފަތް ގާއިމް ކޮށްދެއްވިއެވެ. އަހަރެއްފުރެމުން އަންނަ މި އިސްލާމީ ޙިލާފަތް ﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރޭނެއެވެ. އަދި މުސްލިމުންނަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސް ދޭނެއެވެ.

 

Saturday, March 21, 2015

އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމަށް ހީވެސް ކުރިންތަ؟

 

 

 

 

 

 

އަހަރެމެން މުސްލިމުން ދުނިޔެއާ މެދު ދެކެނީ ހަމަ ކުޑަކުދިންވެސް ވިސްނާގޮތަށް ވަރަށް މައުސޫމު ކޮށެވެ. ޑިމޮކްރެސީ އާ މިނިވަންކަން މިފަދަ ބަސްތައް ކާފަރުން ބޭނުން ކޮށް އަހަރެމެން ގެ ވިސްނުން ވަރަށް ފަސޭހައިން އަޅުވެތި ކޮށްލައެވެ. އަދި ކާފަރުންގެ އަބަދުވެސް ދައުވާއަކީ އެމީހުންނަކީ ސުލްހަ ގާއިމް ކުރާ އަދުލުވެރި ބައެއް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެމީހުންގެ އަމަލު ތައް ހުންނާނީ ގިނަފަހަރަށް ދިމާ އިދިކޮޅަށެވެ. މިސާލަކަށް މަތީގައި އެވާ ދެ ފޮޓޯ އަށް ބައްލަވާށެވެ. އެއް ފޮޓޯގައި ދައްކަނީ މޮހޮރު ބޮމެއް ހެދި ކާފަރު އަންހެނެކެވެ. އޭނާ ގެ ކުށަށް އެމީހުންގެ ކޯޓުން ހުކުމް ކުރީ 2 އަހަރަށެވެ. ދެން އެއާ ޖެހިގެން ހުރި މުސްލިމް އުޙްތު ކުރީ ފޭސްބުކްގައި އަޕްޑޭޓެކެވެ. އެއީ އިސްލާމީ ޙިލާފަތަށް ތައުރީފް ކޮށްފަ އަދި ޖިހާދަށް ހިއްވަރު ދީފައެވެ. ޖިހާދަކީ ކާފަރުން ގަބޫލު ކުރާގޮތުގައި ޓޭރަރިޒަމެވެ. ވީމާ އެމީހުން އެއުޙްތާ އަށް ހުކުމް ކުރީ 5 އަހަރާ 3 މަހަށެވެ. މީގެ ތަފާތު ބައްލަވާށެވެ. އެކަކު ހަމަ އަސްލުވެސް ބޮމެއް ހެދީއެވެ. އަނެކަކު ފޭސްބުކް އަޕްޑޭޓް ކުރީއެވެ. އެކަމަކު ހުކުމް އައި ގޮތް ބައްލަވާށެވެ. ހަމަ މިފަދަ އަނެއް ފޮޓޯ ތިރީގައި މި ވަނީ އެވެ.  އެކަކީ މުސްލިމެކެވެ. އަނެކަކީ ކްރިސްޓިއަނެކެވެ. ދެމީހުންގެ މައްޗަށްވެސް އުފުލީ ހަމަ އެއް ދައުވާއެކެވެ. ކްރިސްޓިއަން މީހާ އަށް ހުކުމް ކުރެވުނީ 5 އަހަރަށެވެ. އެއީ އޭނާގެ އަތުގައި ބައިވަރު ހަތިޔާރު ހުރިކަން ހެކިތަކުން ސާބިތު ވުމަށް ފަހުގައެވެ. އަނެއް މުސްލިމް އަޙާ އުމުރަށް ހުކުމް ކުރެވުނެވެ. އެއްވެސް ހެއްކެތް ނެތިއެވެ. އޭނާ ސައުދީ ޖަލެއްގައި ބާއްވައި އަނިޔާކޮށް ނަގާފައިވާ އިއުތިރާފް ގެ ބަޔާނެއް ކަމަށް ބުނާ އެއްޗެއް ފިޔަވައެވެ.

 

Friday, March 20, 2015

ބިދުއައެއް ގެ ފެށުން

 

 

ދުނިޔެވީ ކަންކަމާ ޙިލާފަށް އަޅުކަމުގެ ކަންތަކަކީ އާންމު އުސޫލުން ސުއްނަތާ ނައްސުތަކުން ސާބިތުވާ ކަންތައަފިޔަވައި ދެންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ހުއްދަ ނޫން ކަންކަމެވެ. ދުނިޔެވީ ކަންކަމުގައި އާންމު އުސޫލަކީ ހުރިހާ ކަމެއް ހުއްދަ ވެގެން ވުމެވެ. އެއީ ނައްސު ތަކުން އެކަން މަނާވެގެން ނުވާ ނަމައެވެ. މިގޮތުން ބަލާއިރު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ސިޑިބަރިއާއި މަގުމަތީގައި ރައީސް ނަޝީދު ޖަލަށް ލެވުމުން އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދު ކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހުކުރު ނަމާދަށް ފަހު ކުރަމުން ދާ ދުއާއަކީ ބިދުއަ ކަމަކަށް ވުން ވަރަތް ގާތް ކަމެކެވެ. އެހެނީ އެއީ ދުއާ ކުރުމަކީ އަޅުކަމަކަށް ވެފައި އެގޮތަށް ޖަމާއަތުގައި ހުކުރު ނަމާދުގެ ފަހުގައި ވަކިން ޖަމާއަތް ހަދައިގެން ކުރުމަކީ ސުއްނަތުން ސާބިތުވެފައި ވާ ކަމެއްކަމަށް އެނގެން ނެތުމުން ނެވެ. މިކަމުގައި އިލްމުވެރިން ގެ ބަސް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމުގައި ދެކެމެވެ. އެހެނީ ބިދުއަ ވެރި ކަންތަކަކީ އެކަންތައް ހަމަ ފެށޭތަނުން އެކަމަކަށް އިލްމުވެރިން ރައްދު ދޭން ޖެހޭ ކަންތަކެވެ. ކުރީގެ ދީންތައްވެސް ހަލާކު ވެގެން ދިޔައީ އެދީންތަކުގެ އިލްމު ވެރިން އިލްމު ނެތްމީހުން އުފައްދާ ބިދުއަ ތަކަށް އެކި އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ ރައްދު ދިނުމުން އެއްކިބާ ވުމުންނެވެ.

 

Following