Sunday, March 22, 2015

އިސްލާމްދީނަށް އުޅުމުގެ ނިއުމަތް އެނގޭނީ އެ ނިއުމަތްވެސް ގެންދެވުމުން ނެވެ.

ޗައިނާގައި 15 އަހަރު ނުވާ ކުދިން މިސްކިތް ތަކަށް ދިޔުމާއި ގުރުއާން ކިޔެވުމަކީ މަނާ ކެމެކެވެ. ޗައިނާގައި އިސްލާމީ ދަރި ފަސްކޮޅެއް ވެއެވެ. އެއީ އިސްލާމީ ޙިލާފަތް އުވާލެވުނު އިރު ޗައިނާއާ އެއް އިން ވެގެން އޮތް ބިމުގައި ދިރި އުޅެމުންއައި ތުރުކީ  ދަރިފަސްކޮޅެއްގެ ބަޔެކެވެ. އެބިން ޗައިނާގެ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްފަހު އެބިމުގެ އަހުލުވެރިން ދީނާ ދުރު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތް ތަކެއް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ކުރަމުން ދެއެވެ. މިގޮތުން މުސްލިމުން ގިނައިން އުޅޭ ހިސާބުތަކުގައި ކާފަރުން އާބާދު ކުރުވައެވެ. އަދި ރޯދަހިފުމާއި ބުރުގާ އެޅުން ވެސް ވަނީ މަނާ ކޮށްފައެވެ. ތުނބުޅި ދިގުކޮށްފަ ބެހެއްޓުމަކީވެސް އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިކަންކަން ހުއްޓުވަން މުސްލިމުން އުޅޭ ހިސާބުތަކުގައި ޕޯސްޓަރު ތައް ތަތް ކޮށްފަ ހުރެއެވެ. ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އެއީ ސްކޫލެއް ނުވަތަ ހޮސްޕިޓަލަކަށްވެސް އެމީހުންގެ ސިޔާސަތު ތަކާ ނުގުޅޭގޮތަށް ހެދުން އަޅައިގެން ނުވަދެވޭނެއެވެ.

 

އިސްލާމީ ޙިލާފަތް އުވުމުން އެންމެ ބޮޑު ދުއްތުރާ އުފުލަން ޖެހިފައި މިވަނީ ޗައިނާގަ އުޅޭ މުސްލިމުންނަށެވެ. ޔޫރަޕްގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނަށް ހައްގުތަކެއް މީގެ ކުރީގަ ލިބިފައޮތަސް އެކަންތައްވެސް މިހާރު ނެތިގެން އެދަނީއެވެ. އެގޮތުން ބުރުގާ އެޅުން މުޅި ޔޫރަޕްގައި މިހާރު މަނާ ކުރެވިއްޖެއެވެ. އަދި ޑެންމާކް ގައި ހަލާލް ގޮތުގައި ކަތިލެވޭ ޖަނަވާރުގެ މަސް އެތެރެ ކުރުމާއި ވިއްކުން މަނާ ކުރެވިއްޖެއެވެ. މިހުރިހާ ކަމެއް މިދިމާވީ ހަމަ މަދު ދުވަސް ކޮޅުތަކެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އެކަމަކު މުސްލިމުންނަށް އެކަލާނގެ އަބަދުވެސް މަގެއް ދައްކަވާނެތެވެ. އެގޮތުން ކާފަރުންގެ އަނިޔާތައް އިތުރުވުމާއެކު އެކަލާނގެ އަލުން އިސްލާމީ ޙިލާފަތް ގާއިމް ކޮށްދެއްވިއެވެ. އަހަރެއްފުރެމުން އަންނަ މި އިސްލާމީ ޙިލާފަތް ﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރޭނެއެވެ. އަދި މުސްލިމުންނަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސް ދޭނެއެވެ.

 

Saturday, March 21, 2015

އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމަށް ހީވެސް ކުރިންތަ؟

 

 

 

 

 

 

އަހަރެމެން މުސްލިމުން ދުނިޔެއާ މެދު ދެކެނީ ހަމަ ކުޑަކުދިންވެސް ވިސްނާގޮތަށް ވަރަށް މައުސޫމު ކޮށެވެ. ޑިމޮކްރެސީ އާ މިނިވަންކަން މިފަދަ ބަސްތައް ކާފަރުން ބޭނުން ކޮށް އަހަރެމެން ގެ ވިސްނުން ވަރަށް ފަސޭހައިން އަޅުވެތި ކޮށްލައެވެ. އަދި ކާފަރުންގެ އަބަދުވެސް ދައުވާއަކީ އެމީހުންނަކީ ސުލްހަ ގާއިމް ކުރާ އަދުލުވެރި ބައެއް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެމީހުންގެ އަމަލު ތައް ހުންނާނީ ގިނަފަހަރަށް ދިމާ އިދިކޮޅަށެވެ. މިސާލަކަށް މަތީގައި އެވާ ދެ ފޮޓޯ އަށް ބައްލަވާށެވެ. އެއް ފޮޓޯގައި ދައްކަނީ މޮހޮރު ބޮމެއް ހެދި ކާފަރު އަންހެނެކެވެ. އޭނާ ގެ ކުށަށް އެމީހުންގެ ކޯޓުން ހުކުމް ކުރީ 2 އަހަރަށެވެ. ދެން އެއާ ޖެހިގެން ހުރި މުސްލިމް އުޙްތު ކުރީ ފޭސްބުކްގައި އަޕްޑޭޓެކެވެ. އެއީ އިސްލާމީ ޙިލާފަތަށް ތައުރީފް ކޮށްފަ އަދި ޖިހާދަށް ހިއްވަރު ދީފައެވެ. ޖިހާދަކީ ކާފަރުން ގަބޫލު ކުރާގޮތުގައި ޓޭރަރިޒަމެވެ. ވީމާ އެމީހުން އެއުޙްތާ އަށް ހުކުމް ކުރީ 5 އަހަރާ 3 މަހަށެވެ. މީގެ ތަފާތު ބައްލަވާށެވެ. އެކަކު ހަމަ އަސްލުވެސް ބޮމެއް ހެދީއެވެ. އަނެކަކު ފޭސްބުކް އަޕްޑޭޓް ކުރީއެވެ. އެކަމަކު ހުކުމް އައި ގޮތް ބައްލަވާށެވެ. ހަމަ މިފަދަ އަނެއް ފޮޓޯ ތިރީގައި މި ވަނީ އެވެ.  އެކަކީ މުސްލިމެކެވެ. އަނެކަކީ ކްރިސްޓިއަނެކެވެ. ދެމީހުންގެ މައްޗަށްވެސް އުފުލީ ހަމަ އެއް ދައުވާއެކެވެ. ކްރިސްޓިއަން މީހާ އަށް ހުކުމް ކުރެވުނީ 5 އަހަރަށެވެ. އެއީ އޭނާގެ އަތުގައި ބައިވަރު ހަތިޔާރު ހުރިކަން ހެކިތަކުން ސާބިތު ވުމަށް ފަހުގައެވެ. އަނެއް މުސްލިމް އަޙާ އުމުރަށް ހުކުމް ކުރެވުނެވެ. އެއްވެސް ހެއްކެތް ނެތިއެވެ. އޭނާ ސައުދީ ޖަލެއްގައި ބާއްވައި އަނިޔާކޮށް ނަގާފައިވާ އިއުތިރާފް ގެ ބަޔާނެއް ކަމަށް ބުނާ އެއްޗެއް ފިޔަވައެވެ.

 

Friday, March 20, 2015

ބިދުއައެއް ގެ ފެށުން

 

 

ދުނިޔެވީ ކަންކަމާ ޙިލާފަށް އަޅުކަމުގެ ކަންތަކަކީ އާންމު އުސޫލުން ސުއްނަތާ ނައްސުތަކުން ސާބިތުވާ ކަންތައަފިޔަވައި ދެންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ހުއްދަ ނޫން ކަންކަމެވެ. ދުނިޔެވީ ކަންކަމުގައި އާންމު އުސޫލަކީ ހުރިހާ ކަމެއް ހުއްދަ ވެގެން ވުމެވެ. އެއީ ނައްސު ތަކުން އެކަން މަނާވެގެން ނުވާ ނަމައެވެ. މިގޮތުން ބަލާއިރު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ސިޑިބަރިއާއި މަގުމަތީގައި ރައީސް ނަޝީދު ޖަލަށް ލެވުމުން އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދު ކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހުކުރު ނަމާދަށް ފަހު ކުރަމުން ދާ ދުއާއަކީ ބިދުއަ ކަމަކަށް ވުން ވަރަތް ގާތް ކަމެކެވެ. އެހެނީ އެއީ ދުއާ ކުރުމަކީ އަޅުކަމަކަށް ވެފައި އެގޮތަށް ޖަމާއަތުގައި ހުކުރު ނަމާދުގެ ފަހުގައި ވަކިން ޖަމާއަތް ހަދައިގެން ކުރުމަކީ ސުއްނަތުން ސާބިތުވެފައި ވާ ކަމެއްކަމަށް އެނގެން ނެތުމުން ނެވެ. މިކަމުގައި އިލްމުވެރިން ގެ ބަސް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމުގައި ދެކެމެވެ. އެހެނީ ބިދުއަ ވެރި ކަންތަކަކީ އެކަންތައް ހަމަ ފެށޭތަނުން އެކަމަކަށް އިލްމުވެރިން ރައްދު ދޭން ޖެހޭ ކަންތަކެވެ. ކުރީގެ ދީންތައްވެސް ހަލާކު ވެގެން ދިޔައީ އެދީންތަކުގެ އިލްމު ވެރިން އިލްމު ނެތްމީހުން އުފައްދާ ބިދުއަ ތަކަށް އެކި އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ ރައްދު ދިނުމުން އެއްކިބާ ވުމުންނެވެ.

 

Friday, September 26, 2014

އަހަރެން ﷲ ތައާލާއަށް މިހުރިހާ ވާހަކައެއް ކިޔާދޭނަން

މީއީ ސީރިޔާގެ 3 އަހަރުގެ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ހަނގުރާމައިގައި ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާހޯދަމުން ދަނިކޮށް ޑޮކްޓަރުން ކައިރީ ބުނެލި އޭނަގެ އެންމެ ފަހުގެ ބަހެވެ. އެކުއްޖާގެ މި އަސަރުގަދަ ޖުމްލަ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ދީންތަކެއްގެ މީހުންވެސް އެމީހުންގެ އަގީދާއަށް ބާރުހޯދަން ބޭނުން ކުރަން މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެކުއްޖާއާ ބެހޭގޮތުން މާގިނަ މައުލޫމާތެއް ލިބެންނެތް ނަމަވެސް އެމައުސޫމު ކުއްޖާގެ ޝަކުވާ އެކަލާނގެ އައްސަވާނެ ކަމަށާ އެކުއްޖާއަށް ނޭނގުނަސް އެކަލާނގެ މިހުރިހާ ކަމެއް ދެނެވޮޑިގެންވާނެކަން އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަމެވެ. އެކުއްޖާގެ ތަސައްވުރުގައި ޝަކުވާ ދަންނަވާނެ ފަރާތެއް އިތުރަކަށް ނެތެވެ. މަންމައާ ބައްޕަ އަދި އާއިލާވެސް ވަނީ ހަނގުރާމައިގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައެވެ. ޝަކުވާ ބަލައިގަންނާނެ ސަރުކާރެއްނެތެވެ. އެހެނީ އެހަނގުރާމަ ކުރަނީވެސް ސަރުކާރުންނެވެ. އެއީ އާންމު މައުސޫމުންނާ ދެކޮޅަށެވެ. މިހަނގުރާމައިގެ ބައިވެރިންނާ ދިމާވެގެން މިއުޅޭ މައްސަލަ އެކުއްޖާއަށް އެނގޭނެހެނެއް ހިޔެއްނުވެއެވެ. އެކަމަކު އެކުއްޖާގެ އަގީދާ ސައްހައެވެ. ޝަކުވާ ދަންނަވަންޖެހެނީ ﷲތައާލާ އަށެވެ. ވަލީވެރިޔަކަށް ނޫނީ އިމާމަކަށް ނޫނެވެ. ﷲތައާލާ މި މައުސޫމު ސުވަރުގޭގައި ލައްވައި އަހަރެމެން އެންމެން އެއްތަން ކުރައްވާށި! އާމީން.

Thursday, September 25, 2014

މިގައުމުގައި އިސްލާމިސްޓުން އެބަ އުޅޭތޯ؟

މިނިވަންނޫސްފަދަ ބައެއް ސެކިއުލާ ނޫސްތަކުން އިސްލާމިސްޓުން ރާއްޖޭގައި އުޅޭކަމަށް ލިޔާތީ މިކަމާ ވިސްނާލެއްވިންތޯއެވެ؟ ރާއްޖޭގެ ގިނަ މީހުންނަކީ މުސްލިމުންނަށްވެފައި އިސްލާމްދީން ކުރިއަރުވަން ބަޔަކު ހަރަކާތެއް ހިންގުމުން އެމީހުން އެކުރަނީ ގޯސް ކަމެއްކަމަށް މީހުންނަށް ވިސްނުވައިދޭންވެގެން މިކުރާ  މަސައްކަތުގެ ފަހަތުގައިވަނީ އިލްމުގެ މަދުކަން ކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން ބަލާއިރު ކޮންމެ މުޖުތަމައެއްގައިވެސް އެތަނުގަ އަހުލުވެރިން ގެ އަގީދާއަށް ގަދަރު ކުރުމަކީ އޮންނަކަމެކެވެ. އެގޮތުން ސެކިއުލާ ދައުލަތް ތަކުގައިވެސް މިކަން އޮންނަނީ ހަމަ މިހެންނެވެ. އެކަމަކު މިގޮތާ ރާއްޖޭގަ އުޅޭ ސެކިއުލާ ދީނުގެ މީހުންނާ ވަރަށް ތަފާތެވެ. މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ އިސްލާމިސްޓުން ގެ ވާހަކަ ދެކެވޭ ނޫހެއްގައި ކާފިރިސްޓުން ގެ ވާހަކައެއްވެސް  އަދި މުޅިން އެހެން ޙަބަރެއްގައިވިޔަސް ހިމާނާލުމަކީ އެސައިޓެއް ހިންގާ ބަޔަކު  ދެފަރާތް ހަމަކުރަން އުޅޭކަން ދޭހަވާނެ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ދުވަހަކުވެސް ކާފިރިސްޓުން ގެ ވާހަކަ އެފަދަ ބަޔަކު ހާމަ ކުރޭތޯއެވެ. މީ ވިސްނާލެއްވުމަށް ރަނގަޅު ނުކުތާއެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުރެވުނު ހަނގުރާމަތަކުގެ ތާރީޙަށް ބެއްލެވިޔަސް އިސްލާމްދީން ކުރިއަރުވަން "އިސްލާމިސްޓު" ޖަމާއަތަކުން  ކުރި ހަނގުރާމަތަކުގައި ދުނިޔެ ދޫކޮށް ދިޔަ މީހުންނަށްވުރެ އެމީހުންނާ އިދިކޮޅަށަށް ކާފިރިސްޓުން މަރާލައިފައިވާ މީހުން އެތައް ގުނަތަކަކުން ބޮޑުވާނެއެވެ. އެކަމަކުވެސް ކާފިރުންގެ އަބަދުވެސް ދައުވާއަކީ އެމީހުންނަކީ ސުލްހަ ގާއިމް ކުރާ މީހުން މިހެންނެވެ. އެއީ ކީރިތި ގުރުއާންގައި ވަޙީ ކުރައްވާފައި ވާ ފަދައިންނެވެ.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

މާނައީ: އަދި ތިޔަބައިމީހުން ބިމުގައި ފަސާދަ އުފައްދައި ނޫޅޭށޭ، އެއުރެންނާދިމާއަށް ބުނެފިނަމަ، ތިމަންމެންނީ، ހަމަ إصلاح ކުރަންއުޅޭ ބަޔަކީމުއޭ، އެއުރެން ބުނެތެވެ.

 

ތެދުމަގަކީ ކީރިތި ﷲ އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަތް އަޅަކަށް މިންވަރުކުރައްވާ ނިއުމަތެކެވެ. މިކަމުގައި ދެކޮޅުވެރިންނަށް ދެއްކޭނޭ ހުއްޖަތެއް ނެތެވެ. އެހެނީ ކާއިނާތުގެ ވެރި އިލާހު އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރައްވާނެތެވެ. ހުރިހާ އެއްޗެއް އެކަލާނގެއަށް މިލްކުވެ ވޮޑިގެންވެއެވެ. ކޮންމެގޮތަކަށް ކުރެއްވިޔަސް އެއީ ހަމަ އަދުލެވެ. އެއީ ބޭއިންސާފެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުންނަށް އޮތީ ޢާފިލު ކަމުން ސަލާމަތްވާން މަސައްކަތް ކުރުމެމެވެ. އަދާވާތް ތެރިން ބޭނުންވާނީ ޖާހިލުކަމުގައި އެމީހުންނާއެކު އަޅުގަނޑުމެންވެސް ބައިވެރި ކުރުވުމެވެ.

Monday, June 30, 2014

އަހަރެމެން އިސްލާމުންގެ ޔޫނިއަން ނަހަދަންވީ ކީއްވެ؟

ޔޫރަޕްގެ 27 ގައުމު ގުޅިގެން އެކުވެރި ދައުލަތެއް ބިނާކުރުމުން މުޅި ދުނިޔެ އެކަމަށް މަރުހަބާ ކިޔާ އުފާކުރިއެވެ. އަދި އެމީހުންގެ އެގުޅުމުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރި މުދަލާއި މީހުން އެސަރަހައްދު އެކި ގައުމު ހުރަސް ކޮށް ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް މަގުފަހިވެ ވިޔަފާރިތައް ކުރި އަރައިގެން ދިޔައެވެ. ހަމަ މިފަދަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެމެރިކާ ކެނެޑާ އަދި މެކްސިކޯ ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފައިސާއާ މުދާ ހުރަހެއްނެތި އެގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ދައުރު ކުރެވޭގޮތް ހެދުމުން ވިޔަފާރި އެތައް ގުނައަކަށް ކުރިއަރައިގެން ދިޔައެވެ. ހަމަ މިފަދ ނަސީބެއް އިސްލާމީ އުއްމަތަށް މީގެ ސަތޭކަ އަހަރު ކުރިން އެތައް ސަތޭކަ އަހަރެއްވަންދެން ލިބިގެން ވިއެވެ. އެއީ އިސްލާމީ ޙިލާފަތެވެ. ނަމަވެސް އެޙިލާފާ އަހަރެމެންގެ އަތުން ނިގުޅައިގަނެ ކާފަރުން ވަނީ ހަމަ އެމޮޑެލުން ފައިދާ ހޯދަން ފަށާފައެވެ. އެކަމަކު އިސްލާމީ ޙިލާފާގެ މަތިން އިސްލާމުން ހަނދާން ނުނެތެއެވެ. މާތްﷲ ގެ ވާގިފުޅާއެކު ޙިލާފާ އަލުން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް މުޖާހިދުން އެބަ ކުރައްވައެވެ. އާޙިރުގައި ކާމިޔާބު ލިބޭނީ ހަމަ ހައްގަށެވެ. މިކަމުގައި އިލްމުވެރިންނާ ޖަދަލު ކުރުމެއް ނެތެވެ. މިއީ ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ ވާޖިބެކެވެ. އެކިމީހުން މުޖާހިދުންނަށް އެކި ނަންނަމުން ނިސްބަތް ކޮށް މަލާމާތް ކޮށް ހަދައެވެ. ތިޔައީ ޙަވާރިޖުންނޭ، ވައްހާބީންނޭ ތަކްފީރީންނޭ ކިޔަތެވެ. އެކަމަކު މުޖާހިދުންގެ ޖަދަލަކީ ހަމަ އެންމެ އެއްޗެކެވެ. އެއީ ބާގިޔާއެވެ. އެއީ އެމީހުން ޖިހާދު ކޮށް ޝަހީދުވެގެން ދާންއެދޭ ތަނެވެ. އެއީ ސުވަރުގެއެވެ.

Sunday, June 29, 2014

އިސްލާމީ ޙިލާފާ އިއުލާން ކުރެވުން.

އުސްމާނީ ޙިލާފަތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ލަޝްކަރު ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރަނީ 1922މ.

މިބަރަކާތްތެރި ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް އީދަކާ އެއްފަދަ ވެއްޖެއެވެ. ﷲ އަށް ހަމްދުހުއްޓެވެ.  އެކަލާނގެ މިދުވަސް އަންނާނެކަން އެކަލާނގެ ނަބިއްޔާގެ ދޫފުޅުން ވަނީ މާކުރިން އަންގަވާފައެވެ. އިރާގާ ޝާމު އަދި ޔަމަނުގައި ޖިހާދު ކުރާ މުޖާހިދުންގެ އެންމެ އިސް ޖަމާއަތުން މިއަދު އިސްލާމީ ޙިލާފާ އިއުލާން ކުރުމުން ދުނިޔޭގެ ގިނަ ކަންކޮޅުތަކުގައި އިސްލާމުން ގެންދަނީ އުފާ ފާޅުކުރަމުންނެވެ. ކަންތައް ވާނެ ގޮތް ދެނެވޮޑިގެން ވަނީ މާތްﷲ އެވެ. އަހަރެމެން އެކަލާނގެ ކިބަޔަށް ވަކީލު ކުރަމެވެ. މިއަދު އިސްލާމީ އުއްމަތް ވަނީ ދުވަހަކުވެސް ނިކަމެތި ނުކުރެވޭ ވަރަށް ނިކަމެތި ކުރެވެ ޙަލީފާއެއްގެ ބޭނުން ދުވަހަކުވެސް ނުޖެހޭވަރަށް ޖެހިފައެވެ. ހުޅަނގު ވިސްނުމުން އުފެއްދި ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުތަކުގެ ސަބަބުން މުސްލިމުން ވަނީ ބައިބައި ކުރެވި ދުނިޔެވީ މުދަލަށްޓަކާ ދެކޮޅުވެރިންނަށް ވަނީ ވެފައެވެ. އެއްވެސް ހާލެއްގައި މިއިއުލާން ކުރެވުނު އިސްލާމީ ޙަލީފާ ކާފަރުންވެސް އަދި އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ ނަމުގައި ތިބި ބިންތައްވެސް ގަބޫލު ކުރާނެހެން ހިޔެއްނުވެއެވެ. އެއީ މިހާރު ވެރިކަމުގައި ތިބި ނާގާބިލު އަނިޔާވެރިން އެމީހުންގެ ވެރިކަން ވެއްޓިދާކަށް ނުރުހޭނެއެވެ. ޔޫރަޕިއަން ޔުނިއަން އަދި ނޭޓޯފަދަ ބާރުގަދަ އެއްބައިވުންތައް ކާފަރުގައުމުތަކުން އުފައްދާއިރު އެކަން ރަނގަޅުވެފަ އިސްލާމުން
ޙިލާފާ އުފެއްދުމުން އެކަމާ ނުރުހި އެ މުޖާހިދުންނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރާމީހުންގެ ކާފިރުކަން ފާޅުވެ ބަޔާންވެއްޖެއެވެ.

Following