Sunday, March 22, 2015

އިސްލާމްދީނަށް އުޅުމުގެ ނިއުމަތް އެނގޭނީ އެ ނިއުމަތްވެސް ގެންދެވުމުން ނެވެ.

ޗައިނާގައި 15 އަހަރު ނުވާ ކުދިން މިސްކިތް ތަކަށް ދިޔުމާއި ގުރުއާން ކިޔެވުމަކީ މަނާ ކެމެކެވެ. ޗައިނާގައި އިސްލާމީ ދަރި ފަސްކޮޅެއް ވެއެވެ. އެއީ އިސްލާމީ ޙިލާފަތް އުވާލެވުނު އިރު ޗައިނާއާ އެއް އިން ވެގެން އޮތް ބިމުގައި ދިރި އުޅެމުންއައި ތުރުކީ  ދަރިފަސްކޮޅެއްގެ ބަޔެކެވެ. އެބިން ޗައިނާގެ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްފަހު އެބިމުގެ އަހުލުވެރިން ދީނާ ދުރު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތް ތަކެއް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ކުރަމުން ދެއެވެ. މިގޮތުން މުސްލިމުން ގިނައިން އުޅޭ ހިސާބުތަކުގައި ކާފަރުން އާބާދު ކުރުވައެވެ. އަދި ރޯދަހިފުމާއި ބުރުގާ އެޅުން ވެސް ވަނީ މަނާ ކޮށްފައެވެ. ތުނބުޅި ދިގުކޮށްފަ ބެހެއްޓުމަކީވެސް އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިކަންކަން ހުއްޓުވަން މުސްލިމުން އުޅޭ ހިސާބުތަކުގައި ޕޯސްޓަރު ތައް ތަތް ކޮށްފަ ހުރެއެވެ. ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އެއީ ސްކޫލެއް ނުވަތަ ހޮސްޕިޓަލަކަށްވެސް އެމީހުންގެ ސިޔާސަތު ތަކާ ނުގުޅޭގޮތަށް ހެދުން އަޅައިގެން ނުވަދެވޭނެއެވެ.

 

އިސްލާމީ ޙިލާފަތް އުވުމުން އެންމެ ބޮޑު ދުއްތުރާ އުފުލަން ޖެހިފައި މިވަނީ ޗައިނާގަ އުޅޭ މުސްލިމުންނަށެވެ. ޔޫރަޕްގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނަށް ހައްގުތަކެއް މީގެ ކުރީގަ ލިބިފައޮތަސް އެކަންތައްވެސް މިހާރު ނެތިގެން އެދަނީއެވެ. އެގޮތުން ބުރުގާ އެޅުން މުޅި ޔޫރަޕްގައި މިހާރު މަނާ ކުރެވިއްޖެއެވެ. އަދި ޑެންމާކް ގައި ހަލާލް ގޮތުގައި ކަތިލެވޭ ޖަނަވާރުގެ މަސް އެތެރެ ކުރުމާއި ވިއްކުން މަނާ ކުރެވިއްޖެއެވެ. މިހުރިހާ ކަމެއް މިދިމާވީ ހަމަ މަދު ދުވަސް ކޮޅުތަކެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އެކަމަކު މުސްލިމުންނަށް އެކަލާނގެ އަބަދުވެސް މަގެއް ދައްކަވާނެތެވެ. އެގޮތުން ކާފަރުންގެ އަނިޔާތައް އިތުރުވުމާއެކު އެކަލާނގެ އަލުން އިސްލާމީ ޙިލާފަތް ގާއިމް ކޮށްދެއްވިއެވެ. އަހަރެއްފުރެމުން އަންނަ މި އިސްލާމީ ޙިލާފަތް ﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރޭނެއެވެ. އަދި މުސްލިމުންނަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސް ދޭނެއެވެ.

 

No comments:

Following