Monday, June 30, 2014

އަހަރެމެން އިސްލާމުންގެ ޔޫނިއަން ނަހަދަންވީ ކީއްވެ؟

ޔޫރަޕްގެ 27 ގައުމު ގުޅިގެން އެކުވެރި ދައުލަތެއް ބިނާކުރުމުން މުޅި ދުނިޔެ އެކަމަށް މަރުހަބާ ކިޔާ އުފާކުރިއެވެ. އަދި އެމީހުންގެ އެގުޅުމުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރި މުދަލާއި މީހުން އެސަރަހައްދު އެކި ގައުމު ހުރަސް ކޮށް ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް މަގުފަހިވެ ވިޔަފާރިތައް ކުރި އަރައިގެން ދިޔައެވެ. ހަމަ މިފަދަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެމެރިކާ ކެނެޑާ އަދި މެކްސިކޯ ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފައިސާއާ މުދާ ހުރަހެއްނެތި އެގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ދައުރު ކުރެވޭގޮތް ހެދުމުން ވިޔަފާރި އެތައް ގުނައަކަށް ކުރިއަރައިގެން ދިޔައެވެ. ހަމަ މިފަދ ނަސީބެއް އިސްލާމީ އުއްމަތަށް މީގެ ސަތޭކަ އަހަރު ކުރިން އެތައް ސަތޭކަ އަހަރެއްވަންދެން ލިބިގެން ވިއެވެ. އެއީ އިސްލާމީ ޙިލާފަތެވެ. ނަމަވެސް އެޙިލާފާ އަހަރެމެންގެ އަތުން ނިގުޅައިގަނެ ކާފަރުން ވަނީ ހަމަ އެމޮޑެލުން ފައިދާ ހޯދަން ފަށާފައެވެ. އެކަމަކު އިސްލާމީ ޙިލާފާގެ މަތިން އިސްލާމުން ހަނދާން ނުނެތެއެވެ. މާތްﷲ ގެ ވާގިފުޅާއެކު ޙިލާފާ އަލުން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް މުޖާހިދުން އެބަ ކުރައްވައެވެ. އާޙިރުގައި ކާމިޔާބު ލިބޭނީ ހަމަ ހައްގަށެވެ. މިކަމުގައި އިލްމުވެރިންނާ ޖަދަލު ކުރުމެއް ނެތެވެ. މިއީ ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ ވާޖިބެކެވެ. އެކިމީހުން މުޖާހިދުންނަށް އެކި ނަންނަމުން ނިސްބަތް ކޮށް މަލާމާތް ކޮށް ހަދައެވެ. ތިޔައީ ޙަވާރިޖުންނޭ، ވައްހާބީންނޭ ތަކްފީރީންނޭ ކިޔަތެވެ. އެކަމަކު މުޖާހިދުންގެ ޖަދަލަކީ ހަމަ އެންމެ އެއްޗެކެވެ. އެއީ ބާގިޔާއެވެ. އެއީ އެމީހުން ޖިހާދު ކޮށް ޝަހީދުވެގެން ދާންއެދޭ ތަނެވެ. އެއީ ސުވަރުގެއެވެ.

Sunday, June 29, 2014

އިސްލާމީ ޙިލާފާ އިއުލާން ކުރެވުން.

އުސްމާނީ ޙިލާފަތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ލަޝްކަރު ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރަނީ 1922މ.

މިބަރަކާތްތެރި ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް އީދަކާ އެއްފަދަ ވެއްޖެއެވެ. ﷲ އަށް ހަމްދުހުއްޓެވެ.  އެކަލާނގެ މިދުވަސް އަންނާނެކަން އެކަލާނގެ ނަބިއްޔާގެ ދޫފުޅުން ވަނީ މާކުރިން އަންގަވާފައެވެ. އިރާގާ ޝާމު އަދި ޔަމަނުގައި ޖިހާދު ކުރާ މުޖާހިދުންގެ އެންމެ އިސް ޖަމާއަތުން މިއަދު އިސްލާމީ ޙިލާފާ އިއުލާން ކުރުމުން ދުނިޔޭގެ ގިނަ ކަންކޮޅުތަކުގައި އިސްލާމުން ގެންދަނީ އުފާ ފާޅުކުރަމުންނެވެ. ކަންތައް ވާނެ ގޮތް ދެނެވޮޑިގެން ވަނީ މާތްﷲ އެވެ. އަހަރެމެން އެކަލާނގެ ކިބަޔަށް ވަކީލު ކުރަމެވެ. މިއަދު އިސްލާމީ އުއްމަތް ވަނީ ދުވަހަކުވެސް ނިކަމެތި ނުކުރެވޭ ވަރަށް ނިކަމެތި ކުރެވެ ޙަލީފާއެއްގެ ބޭނުން ދުވަހަކުވެސް ނުޖެހޭވަރަށް ޖެހިފައެވެ. ހުޅަނގު ވިސްނުމުން އުފެއްދި ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުތަކުގެ ސަބަބުން މުސްލިމުން ވަނީ ބައިބައި ކުރެވި ދުނިޔެވީ މުދަލަށްޓަކާ ދެކޮޅުވެރިންނަށް ވަނީ ވެފައެވެ. އެއްވެސް ހާލެއްގައި މިއިއުލާން ކުރެވުނު އިސްލާމީ ޙަލީފާ ކާފަރުންވެސް އަދި އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ ނަމުގައި ތިބި ބިންތައްވެސް ގަބޫލު ކުރާނެހެން ހިޔެއްނުވެއެވެ. އެއީ މިހާރު ވެރިކަމުގައި ތިބި ނާގާބިލު އަނިޔާވެރިން އެމީހުންގެ ވެރިކަން ވެއްޓިދާކަށް ނުރުހޭނެއެވެ. ޔޫރަޕިއަން ޔުނިއަން އަދި ނޭޓޯފަދަ ބާރުގަދަ އެއްބައިވުންތައް ކާފަރުގައުމުތަކުން އުފައްދާއިރު އެކަން ރަނގަޅުވެފަ އިސްލާމުން
ޙިލާފާ އުފެއްދުމުން އެކަމާ ނުރުހި އެ މުޖާހިދުންނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރާމީހުންގެ ކާފިރުކަން ފާޅުވެ ބަޔާންވެއްޖެއެވެ.

Friday, June 27, 2014

އިރާގުގައި މިހާރު ކުރެވެމުންދާ ހަނގުރާމަ


Figure 1އައިސިސްގެ މުޖާހިދުން އިރާގުގެ ރައްގާ ގައި ސިނގިރެޓު ތައް ނައްތާލަނީ

އިރާގުގައި މިހާރު ކުރެވެމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ބޮޑެތި ހަގީގަތްތައް ދޮގުތަކުން މުޅިދުނިޔެއަށް ދަނީ އޮޅުވާލަމުންނެވެ. މިއީ އާކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އެކަމަކާ މެދު މުސްލިމުން މިހާރު ވިސްނަންވެއްޖެ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން ހުޅަނގުގެ މީޑިއާތަކުން މިހަނގުރާމަ ސިފަކުރަނީ އެއްވެސް އުސޫލެއްނެތި ތަޅާފޮޅުމަށް ލޯބިކުރާ ހައްދުފަހަނަޅާ ގޮސްތިބި ބަޔަކު ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި މިމީހުން މައިތިރި ކުރަން ހުޅަނގުގެ ތަހުޒީބީ ސިފައިންނާއި ހަތިޔާރު ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ކަންއޮތީ އެހެންނެއް ނޫނެވެ. މިއީ އަނިޔާއަށް ކެތްނުވެގެން މުސްލިމުންތައް ނުކުމެ ހުޅަނގުން ވެރިކަން މަތިކޮށްފަތިބި ލާދީނީ ސަރުކާރުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ޖިހާދެކެވެ. ޖިހާދުނުކޮށް އެމީހުންގެ ނިޒާމުގެތެރެއިން ވެރިކަން އަތުލާ ހިންގަން އުޅުނު އިޙްވާނުލް މުސްލިމީން މިއަދު އެތިބީ މިސްރުގައިވެސް ޖަލަށްލާ އަނިޔާލިބިފައެވެ. ސީރިޔާގައި ނުސައިރީންގެ ނުބައިކަމާ ގޮތްދޫނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑު އިސްލާމީ ގައުމެއް ހާލުގައި ޖެހި ފަނާވަނީއެވެ. އަނެއްކޮޅުން ހައްގުގައިތިބި މުޖާހިދުން އެހަނގުރާމަ ކުރަނީ އިސްލާމީ ޙިލާފަތެއް މިހުރިހާ ގައުމުތަކުގައި ބިނާކުރާށެވެ. މިއީ މިކަމުގައި އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ހުރި އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ކަން ޔަގީނެވެ. އެހެނީ އިސްލާމުންނަކީ ޙަލީފާއެއްގެ ބައިއަތުގެ ދަށުގައި ތިބެންޖެހޭބަޔެކެވެ. އަދި އިސްލާމީ ބިންތަކަށް ﷲ މިންވަރުކޮށްދެއްވާފައިވާ ތެލާއި ގޭހާއި މިފަދަ ނިއުމަތްތަކަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ޝާހީ އާއިލާތަކަކަށް މިލްކުވެރިވެގެންވާ ހަދިޔާއެއް ނޫނެވެ. އިރާގާއި ސީރިޔާގައި މިކުރެވޭ ހަނގުރާމައިގައި މުޖާހިދުންނަށް ކާމިޔާބުލިބި އިސްލާމީ ޙިލާފަތެއް އުފެދިއްޖެނަމަ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ކަންކޮޅުތަކުގައި ހާލުގައި ޖެހި ނިކަމެތިވެފައިތިބި މުސްލިމުންނާ އެހީވުމުގެ ބާރު އެ ޙިލާފަތަކަށް ލިބޭނެއެވެ. އަދި އިގްތިސާދީގޮތުންވެސް ބާރުތައް ލިބި ހުރިހާގޮތަކުންވެސް މުސްލިމުންނަށް ހެޔޮގޮތް މެދުވެރިވާނެއެވެ.
Figure 2އިރާގު ސިފައިން މުޖާހިދަކު ހައްޔަރު ކޮށް އަނިޔާ ކުރަނީ

Following