Monday, June 30, 2014

އަހަރެމެން އިސްލާމުންގެ ޔޫނިއަން ނަހަދަންވީ ކީއްވެ؟

ޔޫރަޕްގެ 27 ގައުމު ގުޅިގެން އެކުވެރި ދައުލަތެއް ބިނާކުރުމުން މުޅި ދުނިޔެ އެކަމަށް މަރުހަބާ ކިޔާ އުފާކުރިއެވެ. އަދި އެމީހުންގެ އެގުޅުމުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރި މުދަލާއި މީހުން އެސަރަހައްދު އެކި ގައުމު ހުރަސް ކޮށް ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް މަގުފަހިވެ ވިޔަފާރިތައް ކުރި އަރައިގެން ދިޔައެވެ. ހަމަ މިފަދަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެމެރިކާ ކެނެޑާ އަދި މެކްސިކޯ ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފައިސާއާ މުދާ ހުރަހެއްނެތި އެގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ދައުރު ކުރެވޭގޮތް ހެދުމުން ވިޔަފާރި އެތައް ގުނައަކަށް ކުރިއަރައިގެން ދިޔައެވެ. ހަމަ މިފަދ ނަސީބެއް އިސްލާމީ އުއްމަތަށް މީގެ ސަތޭކަ އަހަރު ކުރިން އެތައް ސަތޭކަ އަހަރެއްވަންދެން ލިބިގެން ވިއެވެ. އެއީ އިސްލާމީ ޙިލާފަތެވެ. ނަމަވެސް އެޙިލާފާ އަހަރެމެންގެ އަތުން ނިގުޅައިގަނެ ކާފަރުން ވަނީ ހަމަ އެމޮޑެލުން ފައިދާ ހޯދަން ފަށާފައެވެ. އެކަމަކު އިސްލާމީ ޙިލާފާގެ މަތިން އިސްލާމުން ހަނދާން ނުނެތެއެވެ. މާތްﷲ ގެ ވާގިފުޅާއެކު ޙިލާފާ އަލުން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް މުޖާހިދުން އެބަ ކުރައްވައެވެ. އާޙިރުގައި ކާމިޔާބު ލިބޭނީ ހަމަ ހައްގަށެވެ. މިކަމުގައި އިލްމުވެރިންނާ ޖަދަލު ކުރުމެއް ނެތެވެ. މިއީ ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ ވާޖިބެކެވެ. އެކިމީހުން މުޖާހިދުންނަށް އެކި ނަންނަމުން ނިސްބަތް ކޮށް މަލާމާތް ކޮށް ހަދައެވެ. ތިޔައީ ޙަވާރިޖުންނޭ، ވައްހާބީންނޭ ތަކްފީރީންނޭ ކިޔަތެވެ. އެކަމަކު މުޖާހިދުންގެ ޖަދަލަކީ ހަމަ އެންމެ އެއްޗެކެވެ. އެއީ ބާގިޔާއެވެ. އެއީ އެމީހުން ޖިހާދު ކޮށް ޝަހީދުވެގެން ދާންއެދޭ ތަނެވެ. އެއީ ސުވަރުގެއެވެ.

No comments:

Following