Friday, June 27, 2014

އިރާގުގައި މިހާރު ކުރެވެމުންދާ ހަނގުރާމަ


Figure 1އައިސިސްގެ މުޖާހިދުން އިރާގުގެ ރައްގާ ގައި ސިނގިރެޓު ތައް ނައްތާލަނީ

އިރާގުގައި މިހާރު ކުރެވެމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ބޮޑެތި ހަގީގަތްތައް ދޮގުތަކުން މުޅިދުނިޔެއަށް ދަނީ އޮޅުވާލަމުންނެވެ. މިއީ އާކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އެކަމަކާ މެދު މުސްލިމުން މިހާރު ވިސްނަންވެއްޖެ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން ހުޅަނގުގެ މީޑިއާތަކުން މިހަނގުރާމަ ސިފަކުރަނީ އެއްވެސް އުސޫލެއްނެތި ތަޅާފޮޅުމަށް ލޯބިކުރާ ހައްދުފަހަނަޅާ ގޮސްތިބި ބަޔަކު ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި މިމީހުން މައިތިރި ކުރަން ހުޅަނގުގެ ތަހުޒީބީ ސިފައިންނާއި ހަތިޔާރު ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ކަންއޮތީ އެހެންނެއް ނޫނެވެ. މިއީ އަނިޔާއަށް ކެތްނުވެގެން މުސްލިމުންތައް ނުކުމެ ހުޅަނގުން ވެރިކަން މަތިކޮށްފަތިބި ލާދީނީ ސަރުކާރުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ޖިހާދެކެވެ. ޖިހާދުނުކޮށް އެމީހުންގެ ނިޒާމުގެތެރެއިން ވެރިކަން އަތުލާ ހިންގަން އުޅުނު އިޙްވާނުލް މުސްލިމީން މިއަދު އެތިބީ މިސްރުގައިވެސް ޖަލަށްލާ އަނިޔާލިބިފައެވެ. ސީރިޔާގައި ނުސައިރީންގެ ނުބައިކަމާ ގޮތްދޫނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑު އިސްލާމީ ގައުމެއް ހާލުގައި ޖެހި ފަނާވަނީއެވެ. އަނެއްކޮޅުން ހައްގުގައިތިބި މުޖާހިދުން އެހަނގުރާމަ ކުރަނީ އިސްލާމީ ޙިލާފަތެއް މިހުރިހާ ގައުމުތަކުގައި ބިނާކުރާށެވެ. މިއީ މިކަމުގައި އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ހުރި އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ކަން ޔަގީނެވެ. އެހެނީ އިސްލާމުންނަކީ ޙަލީފާއެއްގެ ބައިއަތުގެ ދަށުގައި ތިބެންޖެހޭބަޔެކެވެ. އަދި އިސްލާމީ ބިންތަކަށް ﷲ މިންވަރުކޮށްދެއްވާފައިވާ ތެލާއި ގޭހާއި މިފަދަ ނިއުމަތްތަކަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ޝާހީ އާއިލާތަކަކަށް މިލްކުވެރިވެގެންވާ ހަދިޔާއެއް ނޫނެވެ. އިރާގާއި ސީރިޔާގައި މިކުރެވޭ ހަނގުރާމައިގައި މުޖާހިދުންނަށް ކާމިޔާބުލިބި އިސްލާމީ ޙިލާފަތެއް އުފެދިއްޖެނަމަ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ކަންކޮޅުތަކުގައި ހާލުގައި ޖެހި ނިކަމެތިވެފައިތިބި މުސްލިމުންނާ އެހީވުމުގެ ބާރު އެ ޙިލާފަތަކަށް ލިބޭނެއެވެ. އަދި އިގްތިސާދީގޮތުންވެސް ބާރުތައް ލިބި ހުރިހާގޮތަކުންވެސް މުސްލިމުންނަށް ހެޔޮގޮތް މެދުވެރިވާނެއެވެ.
Figure 2އިރާގު ސިފައިން މުޖާހިދަކު ހައްޔަރު ކޮށް އަނިޔާ ކުރަނީ

No comments:

Following